ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Ναύπακτος: Ξεκίνησε η διαδικασία για επιλογή Συμπαραστάτη του δημότη

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας προκήρυξε τη διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

ADS

Με απόφαση του Δημάρχου Ναυπακτίας κ.Βασίλη Γκίζαπροκηρύχθηκε η διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, η οποία θα λάβει χώραστη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίαςτην Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00.  

Αναλυτικά το περιεχόμενο της Προκήρυξης αναφέρει: 

«Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 όπως επαναφέρθηκε σε ισχύ και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4623/2019.

2. Το άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.

Προκηρύσσει
την διαδικασία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ως «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα γίνει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας η οποία θα πραγματοποιηθεί την 19η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18:00, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Πρόσωπο που δεν συγκεντρώσει την ανωτέρω ειδική πλειοψηφία των 3/5, ούτε στην πρώτη, ούτε στην επαναληπτική ψηφοφορία, δεν μπορεί να επιλεγεί Συμπαραστάτης.
Συμπαραστάτης επιλέγεται αυτός που συγκεντρώσει στο πρόσωπό του τους ψήφους που αντιστοιχούν στην πλειοψηφία των 3/5 επί των πραγματικά παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται κατά την έναρξη της ψηφοφορίας.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου έως και την ως άνω ημερομηνία και ώρα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει εντός
 της ανωτέρω προθεσμίας δήλωση-αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του θα ενισχύσει την υποψηφιότητά του για την πλήρωση της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Ναυπακτίας.

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Ναυπακτίας (αρμόδιες υπάλληλοι κ. Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία τηλ.2634360143 και κ.Νταουσάνη Βασιλική τηλ. 2634360160)

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας και στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Βασίλειος Γκίζας»

Related Articles

Back to top button