ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Ναύπακτος: Αναπροσαρμόζονται τα τέλη στα καταστήματα λόγω μείωσης των τραπεζοκαθισμάτων

Η νέα λίστα με τις νέες τιμές

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ναυπακτίας, προχωρά σήμερα σε μείωση των τελών για τραπεζοκαθίσματα, κατ εφαρμογή του νόμου 4688/2020, λόγω μείωσης του αριθμού τους.

Δείτε αναλυτικά την εισήγηση:

Έκδοση aπόφασης περί μείωσης τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020 αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων κατ’ άρθρο 65 παρ. 3 Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ Α 101).

                                                               ————————

  Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1 ¨Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)¨ του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ Α 101), ορίζεται ότι: « Έως τις 30.11.2020, με απόφαση της υπηρεσίας του οικείου δήμου που είναι αρμόδια για την διαχείριση χρήσης κοινόχρηστου χώρου, υπό την επιφύλαξη του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού. Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για τη ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δε μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση. Προκειμένου περί πλατειών, στις οποίες προβάλλονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, η πρόσθετη παραχώρηση χώρου γίνεται κατ’ εφαρμογή των προβλεπόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 13 του 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος (Α΄171)… Για τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει αναλόγως το άρθρο 13 του ως άνω βασιλικού διατάγματος.»

   Περαιτέρω στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου αναφέρεται ότι: « Υπό την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 13 του 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος, για τη χορήγηση της άδειας πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η ακώλυτη διέλευση πεζών και οχημάτων, καθώς και η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ), βάσει των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 2621). Σε κάθε περίπτωση, κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, καθώς και οποιωνδήποτε κινητών κατασκευώνσκίασης σε κοινόχρηστους χώρους, πρέπει να εξασφαλίζεται και κατά την  ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων η λωρίδα ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 μ.). Δεν επιτρέπεται ο παραχωρημένος επιπρόσθετος χώρος που καταλαμβάνουν τα τραπεζοκαθίσματα να επικαλύπτει τυχόν κατασκευασμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οδηγό όδευσης τυφλών. Επιπλέον, λαμβάνεται μέριμνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία  εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας. Σε καμία περίπτωση οι προσωρινές διαμορφώσεις δεν εμποδίζουν τις εισόδους/εξόδους  των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων, τις απορροές των ομβρίων και την διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από τη κείμενη νομοθεσία.»  

    Τέλος, στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι: «Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%). Εφόσον δεν είχε χορηγηθεί αρχικά άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, είναι δυνατή η χορήγηση κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, άδειας για την ανάπτυξη του αριθμού τραπεζοκαθισμάτων ίσου με την επιβαλλόμενη μείωση στον εσωτερικό ή αύλειο χώρο ή στο προκήπιο του καταστήματος.»  

   Επειδή οι ιδιοκτήτες Κ.Υ.Ε. στο σύνολό τους ζήτησαν την παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, πέραν του αναλογούντος  και προβλεπόμενου στην άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

   Επειδή ζητήσαμε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών την διενέργεια αυτοψίας, προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν συντρέχουν ή όχι οι προβλεπόμενες στο άρθρο 65 παρ. 2 Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ Α 101) προϋποθέσεις, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ  Α΄ 171), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

   Επειδή δεν είχαμε την οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση από την εν λόγω Υπηρεσία παρά τα επανειλημμένα προς αυτήν έγγραφά μας.

   Επειδή, ως εκ τούτου, δεν κατέστη δυνατή η κατά το άρθρο 65 παρ. 1παραχώρηση πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου.

   Επειδή ακολούθως για τον ως  άνω αναφερόμενο λόγο δεν προβήκαμε στην έκδοση αδειών κατάληψης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου, πέραν του αναλογούντος και προβλεπόμενου.

   Επειδή κατ’ επέκταση είναι εκ του νόμου επιβεβλημένη η μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) μετά από προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

   Μετά, λοιπόν, τα ανωτέρω, παρακαλούμε να προβείτελαμβάνοντας υπόψη τους κατωτέρω αναλυτικούς πίνακεςστην έκδοση της εν θέματι απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65 παρ. 3 Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ Α 101). Επισημαίνεται ότι η μείωση των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου έτους 2020 θα γίνει, όπως εκ του νόμου προβλέπεται, αναλογικά προς την μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων (όχι άνω του 50%), με βάση τις συνημμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις που μας κατέθεσαν οι ιδιοκτήτες Κ.Υ.Ε, σε συνέχεια της από ημερομηνίας 30-11-2020 Ανακοίνωσης που εξέδωσε η Υπηρεσία μας.

  Αναλυτικότερα:

Related Articles

Back to top button