ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Ανακοίνωση του Δασαρχείου Ναυπάκτου για τον χαρακτηρισμό έκτασης στην Κάτω Βασιλική ως «μη δασικού χαρακτήρα»

Δείτε την περίληψη της σχετικής ανακοίνωσης του Δασαρχείου

Ανακοινώνεται ότι με την αριθ. 227678/18-10-2018 Πράξη Χαρακτηρισμού ο Δασάρχης Ναυπάκτου, μετά από αίτηση του Παναγιωτοπούλου Ελένης του Θωμά, χαρακτήρισε έκταση εμβαδού 1999,71 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «εκτός οικισμού», Τ. Κ. Άνω Βασιλικής, Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας, του Δήμου Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με στοιχεία κορυφών (Α,Β,…,Π,Α), που απεικονίζΕται στο από τον Απρίλιο του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού Παναγιώτη Λειβαδίτη με Α.Μ 32784 κλίμακας 1:200 που θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, ως μη δασικού χαρακτήρα καθώς δεν υπάγεται στην κατηγορία των δασών ή δασικών εκτάσεων κατά την έννοια των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/79 και δεν υπάγεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας καθότι εκχερσώθηκε νομίμως βάσει του αριθ. 849/1/16-3-1961 προσωρινού τίτλου και του αριθ. 2663/8/1-10-1986 οριστικού τίτλου παραχώρησης και μπορεί να διατεθεί για χρήση συναφή προς τον σκοπό της παραχώρησης.

Η πράξη απεστάλη στο Δήμο Ναυπακτίας για δημοσίευση.

Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159Α), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4280/14, Τεχνικής Επιτροπής Επίλυσης Αμφισβητήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.) Αιτωλοακαρνανίας, που έχει έδρα στο Μεσολόγγι, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβο­λής παραβόλου, όπως ορίζεται στην με αριθμ. 117679/7182/11-12-2014 ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473Β΄/23-12-2014).

Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Γεώργιος Ράπτης

Δασολόγος με Α’ βαθμό

Tags

Related Articles

Close
Close