ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Παράνομη η σύμβαση, οφείλει όμως ο δήμος. Κρίσιμη η αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας

Παράνομη έκρινε η δικηγορική εταιρία στην οποία ανέθεσε ο Δήμος Ναυπακτίας τον έλεγχο του φακέλου, την υπογραφή της 1 ης Σ.Σ.Ε του έργου της αποχέτευσης. Με βάση την γνωμοδότηση της δικηγορικής ετσιρίας η υπογραφή είναι μεν παράνομη αλλά ο δήμος οφείλει τις δαπάνες στον ανάδοχο τις οποίες, όπως αναφέρει η γνωμοδότηση, η εταιρία δύναται να διεκδικήσει στα αρμόδια δικαστήρια.

Συγκεκριμένα η γνωμοδότηση αναφέρει:
Η υπογραφή της 1ης Σ.Σ.Ε. δεν μπορεί να θεωρηθεί σύννομη, λόγω παραβάσεως ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, ενώ πιθανολογείται η έλλειψη ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας της αποφάσεως εγκρίσεως της εν λόγω συμπληρωματικής συμβάσεως. Επομένως, η εντελλόμενη με το τυχόν σχετικό χρηματικό ένταλμα δαπάνη πληρωμής εργασιών σε εκτέλεση της μη νομίμως, κατά τα προαναφερόμενα, συναφθείσας 1ης συμπληρωματικής σύμβασης θα ήταν επίσης μη νόμιμη κατά το μέρος που αφορά στις εργασίες της σύμβασης αυτής και ως εκ τούτου το χρηματικό ένταλμα που τυχόν θα εκδίδονταν δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί νομίμως. Είναι όλως διαφορετικό το ζήτημα της νομικής δυνατότητας της αναδόχου εταιρείας να διεκδικήσει δικαστικά τα κατά τα ανωτέρω οφειλόμενα από την εκτέλεση εκ μέρους της των εργασιών που αναφέρονται στην 1η Σ.Σ.Ε., εφόσον ασφαλώς κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο δικαστήρια ότι συντρέχουν οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις. Το Δημόσιο ευθύνεται κατά την ορθότερη άποψη με την κάλυψη του συνόλου των πρόσθετων δαπανών του έργου, που προέκυψαν αφενός από την 1η Σ.Σ.Ε. και, αφετέρου, από την αύξηση των συντελεστών του Φ.Π.Α. σε ό,τι αφορά την αρχική σύβαση κατασκευής του έργου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. εξακολουθεί να οφείλει, εφόσον δεν τα έχει καταβάλει εισέτι, τα ποσά που αντιστοιχούν στη συμμετοχή της στη χρηματοδότηση της αρχικής συμβάσεως, καθώς και του αναλογούντος σε αυτήν Φ.Π.Α. (προ της αυξήσεως των συντελεστών του).

Κρίσιμη λοιπόν η αυριανή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Related Articles

Back to top button