ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Ναύπακτος: Διαδικασία για παραχωρήσεις δικαιώματος χρήσης χώρων στην Ζώνη Λιμένα από το Λιμενικό Ταμείο

Με ανακοίνωσή του το λιμενικό ταμείο καλεί τους επαγγελματίες της πόλης προκειμένου να τους παραχωρηθεί το δικαίωμα της χρήσης  χώρων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος Αντιρρίου & Ναυπάκτου αντίστοιχα και σύμφωνα με την εγκύκλιο 8321.6/01/12-3-2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν.

Δείτε την ανακοίνωση:

Παρακαλούμε όπως επισπεύσατε τις σχετικές ενέργειες υποβολής στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο αιτήματος για παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρων συνοδευόμενο από τα κάτωθι προβλεπόμενα δικαιολογητικά:

1.Τοπογραφικό διάγραμμα  εις τριπλούν το οποίο:

▪ φέρει υπογραφή από Διπλωματούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας.

▪ απεικονίζει ευκρινώς και με διαφορετικό χρώμα τον αιτούμενο προς παραχώρηση χώρο σε σχέση με τις εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού – παραλίας και Χερσαίας Ζώνης Λιμένα.

αναγράφει ακριβώς την έκταση του αιτούμενου χώρου σε τετραγωνικά μέτρα.

▪ Αναφέρει το σκοπό χρήσης του κοινόχρηστου χώρου (π.χ. τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων)

▪ Αναγράφει τον αριθμό της απόφασης καθορισμού Χερσαίας Ζώνης του λιμένα καθώς και την εγκριτική αυτής απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Νομάρχη αναλόγως της χρονολογίας έκδοσης της και το ΦΕΚ δημοσίευσής της εφόσον έχει δημοσιευθεί

▪ αναγράφει ότι συνοδεύει τη σχετική πράξη – απόφαση παραχώρησης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

  1. Όταν πρόκειται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, ο ενδιαφερόμενος παραχωρησιούχος προσκομίζει και την άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην οποία αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός των τραπεζοκαθισμάτων, που δύναται να αναπτύξει ο ενδιαφερόμενος σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο.
  2. Όταν πρόκειται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα στην περιοχή Λιμένος Ναυπάκτου, ο ενδιαφερόμενος παραχωρησιούχος προσκομίζει και την έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας & Λευκάδας

Επίσης όσων  επειχ/τιών οι Άδειες υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι παλαιού τύπου και δεν αναγράφουν τον ακριβή αριθμό τραπεζοκαθισμάτων (τ.μ) που θα πρέπει να αναπτύσσουν στον εξωτερικό παραλιακό χώρο δεν θα έχουν ισχύ εάν δεν τροποποιηθούν.

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου ενδιαφερόμενου – ιδιοκτήτη,

προκειμένου να σας παραχωρηθεί το δικαίωμα απλής χρήσης  χώρων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος Αντιρρίου & Ναυπάκτου αντίστοιχα και σύμφωνα με την εγκύκλιο 8321.6/01/12-3-2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν.

Όπως έχετε ενημερωθεί και από παλαιότερα έγγραφα μας, η όλη διαδικασία είναι σχετικά χρονοβόρα, καθώς πρόκειται για σύνθετη διοικητική πράξη, που απαιτεί εκτός από απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤΝ και έγκριση από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Δεδομένου ότι η όλη διαδικασία (κατάθεσης αίτησης κλπ.) θα έπρεπε ήδη να έχει ολοκληρωθεί ώστε να είναι νόμιμη η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, παρακαλούνται όσοι επαγγελματίες δεν υπέβαλαν ακόμη αίτηση , να επισπεύσουν την σχετική διαδικασία,  έτσι ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις ,αυθαίρετες καταλήψεις και επιβολή διοικητικών προστίμων από τις Λιμενικές Αρχές.

                                                                                                  

Με εκτίμηση

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Related Articles

Back to top button
Close
Close