ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Δημοπρασία για την στέγαση του ο 3ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού από τον δήμο Ναυπακτίας

Σε ανοιχτή δημοπρασία για την στέγαση του 3ου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού προχωρά ο δήμος Ναυπακτίας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, το  προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλεως Ναυπάκτου και συγκεκριμένα από την περιοχή του «ΞΕΝΙΑ» έως το Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, να είναι ισόγειο ή ισόγειο και πρώτος όροφος εμβαδού 200-250 τετραγωνικών μέτρων και να διαθέτει αύλειο χώρο για την εγκατάσταση παιδικής χαράς.

δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Δήμαρχος Δήμου Ναυπακτίας
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

Εκτίθεται σε μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η μίσθωση από τον Δήμο ακινήτου, προκειμένου να στεγαστεί ο 3ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ναυπάκτου.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλεως Ναυπάκτου και συγκεκριμένα από την περιοχή του «ΞΕΝΙΑ» έως το Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου, να είναι ισόγειο ή ισόγειο και πρώτος όροφος εμβαδού 200-250 τετραγωνικών μέτρων και να διαθέτει αύλειο χώρο για την εγκατάσταση παιδικής χαράς.
Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό διαφορετικοί ιδιοκτήτες εφαπτόμενων ισόγειων κτιρίων που αθροιστικά διαθέτουν το απαιτούμενο εμβαδόν και αύλειο χώρο.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, σε ημέρα και ώρα που θα καθορισθεί από τον Δήμαρχο Ναυπακτίας με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα κριθούν κατάλληλα από την Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας.
Η μίσθωση θα αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και για τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης, ενώπιον της αρμοδίας Επιτροπής ποσού ίσου προς το 10% της προσφοράς του.
Οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων καταλλήλων για τον ανωτέρω σκοπό καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή μέχρι την 20/01/2016, έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, βρίσκονται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ναυπακτίας και στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, πάροδος Α. Κοζώνη, 303 00 Ναύπακτος.

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Λουκόπουλος

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button