ΕΛΛΑΔΑ

Προεδρικό Διάταγμα για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων Κολλεγίων Βρετανικών Πανεπιστημίων

Tο θέμα αυτό των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων πτυχιούχων Κολλεγίων προέκυψε με την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ε.Ε. (Brexit).

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της  Κυβέρνησης (ΦΕΚ 56/16-4-2024)  το Προεδρικό Διάταγμα για τα επαγγελματικά δικαιώματα  κατόχων τίτλων σπουδών Κολλεγίων  Βρετανικών Πανεπιστημίων (Τροποποίηση του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α’ 78)), το οποίο ορίζει τα εξής:

Άρθρο μόνο

Μεταβατική ρύθμιση για τους τίτλους τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της Μεγάλης Βρετανίας Τροποποιείται το άρθρο 60, με τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις», του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) και προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Ειδικά για τους κατόχους τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης που επιτρέπουν την πρόσβαση σε επάγγελμα του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ και απονέμονται από ιδρύματα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου, κατόπιν φοίτησης σε προγράμματα σπουδών που έχουν εγκριθεί και έχουν εγγραφεί σε αυτά σπουδαστές έως τις 31.12.2020, η άσκηση της σχετικής επαγγελματικής δραστηριότητας επιτρέπεται, κατόπιν πράξης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών από το ΑΤΕΕΝ, με εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος.».

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button