ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Όταν η 26χρονη Ελισσάβετ, αναλάμβανε τον θρόνο της Μεγάλης Βρετανίας

«Το στέμμα περιέρχεται αποκλειστικώς και δικαιωματικώς εις την υψηλήν και ισχυράν πριγκήπισσαν Ελισάβετ, Αλεξάνδραν, Μαρίαν»

Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’, που κράτησε τα σκήπτρα του Ηνωμένου Βασιλείου για 70 χρόνια, δεν είναι πια στη ζωή. Άφησε την τελευταία της πνοή σήμερα, στο Κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας.

Ήταν 6 Φεβρουαρίου του 1952, όταν σε ηλικία 26 ετών διαδεχόταν στον θρόνο της Βρετανίας, τον απελθόντα πατέρα της, βασιλέα Γεώργιο ΣΤ’.

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 7.2.1952, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Γράφει «ΤΟ ΒΗΜΑ» της 7ης Φεβρουαρίου 1952:

Ο βασιλιάς πέθανε

«Ο Βασιλεύς της Αγγλίας Γεώργιος ΣΤ’ απέθανε τας πρωινάς ώρας σήμερον εις τα εξοχικά ανάκτορα του Σάντργιγχαμ εις Νόρφολκ, ενώ εκοιμάτο.

»Η ακριβής ώρα του θανάτου δεν εγνώσθη, διότι ο Γεώργιος ευρέθη νεκρός επί της κλίνης εις τα ιδιαίτερα διαμερίσματά του σήμερον την πρωΐαν από την ιδιαίτερον θαλαμηπόλον του».

Η Ελισάβετ το 1945

Η είδηση

Η Ελισάβετ δεν βρισκόταν στην Αγγλία. Τα νέα του θανάτου του πατέρα της και της αναγόρευσής της σε Βασίλισσα τα έλαβε ενώ βρισκόταν στην Αφρική.

«Η Ελισάβετ και ο σύζυγός της ανεχώρησαν προ ημέρων διά την Κένυα, οπόθεν θα επεσκέπτοντο την Αυστραλίαν, την Ν. Ζηλανδίαν και άλλα κράτη της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Η είδησις περί του θανάτου του πατρός της, της διεβιβάσθη αμέσως με ασύρματον τηλέφωνον.

»Μόλις το επληροφορήθη ανελύθη εις λυγμούς, αλλά αμέσως ανέκτησε την αυτοκυριαρχίαν της. Ευρίσκετο εις το Νυέρι, οπόθεν και μετέβη δι’ αυτοκινήτου εις το Ναϊρόμπι. (…) Από το Ναϊρόμπι αναμένεται να φθάση αύριον -σήμερον- αεροπορικώς εις το Λονδίνον.

Όσα ακολούθησαν

»Ευθύς μετά την άφιξίν της οφείλει να εμφανισθή ενώπιον του Συμβουλίου του Στέμματος, διά να δώση τον συνταγματικόν όρκον εις τον υπεύθυνον πολιτικόν υπουργόν λόρδον Καγκελλάριον Σάϊμονς.

»Η στέψις της Βασιλίσσης θα γίνη ως είθισται εντός έτους ή το πολύ εντός 18 μηνών από της αναρρήσεώς της εις τον θρόνον.

(…)

»Δέον να σημειωθή ότι η ανάρρησις των Βασιλεών της Αγγλίας αναγγέλλεται υπό βασιλικού κήρυκος εκ της στέγης των ανακτόρων του Αγίου Ιακώβου εις το Λονδίνον».

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 7.2.1952, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η διακήρυξη

Το κείμενο της επίσημης διακήρυξης για την ανάρρηση της Ελισαβετ στον θρόνο ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Εφ’ όσον ο Παντοδύναμος ηθέλησε να καλέση πλησίον του τον εκλιπόντα Μονάρχην μας Γεώργιον τον ΣΤ, του οποίου η ανάμνησις θα παραμείνη ιερά και ένδοξος, κατόπιν του θανάτου αυτού το Στέμμα περιέρχεται αποκλειστικώς και δικαιωματικώς εις την υψηλήν και ισχυράν πριγκήπισσαν Ελισάβετ, Αλεξάνδραν, Μαρίαν.

»Ημείς οι πνευματικοί και προσωρινοί κύριοι του Βασιλείου τούτου, βοηθούμενοι εις το έργον μας από τα μέλη του Συμβουλίου του Στέμματος της εκλιπούσης Μεγαλειότητος από αντιπροσώπους των άλλων μελών της Κοινοπολιτείας, από άλλους εξέχοντας ευγενείς, από τον λόρδον Δήμαρχον και από άλλους αξιωματούχους της πόλεως του Λονδίνου, διακηρύσσομεν ομοφώνως και με μίαν  καρδιάν ότι η ηψηλή και ισχυρά πριγκήπισσα Ελισάβετ, Αλεξάνδρα, Μαρία καθίσταται τώρα κατόπιν του θανάτου του Μονάρχου μας, του οποίου η ανάμνησις θα παραμείνη ευχάριστος, Βασίλισσα Ελισάβετ η Β’ χάριτι Θεία και Βασίλισσα του Βασιλείου αυτού και των άλλων Βασιλείων της και εδαφών, Αρχηγός της Κοινοπολιτείας και υπερασπιστής Πίστεως προς την οποίαν ορκιζόμεθα μόνιμην πίστιν και υπακοήν με ταπεινοφροσύνην και αφοσίωσιν.

»Εκλιπαρούμεν τον Θεόν διά του οποίου βασιλεύουν οι Βασιλείς και οι Βασίλισσαι να ευλογήση την βασιλικήν πριγκήπισσαν Ελισάβετ την Β’ και να χαρίση εις αυτήν πολλά έτη ευτυχίας διά να βασιλεύση εφ’ ημών.

»Ο Θεός ας σώζη την Βασίλισσαν».

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button