ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο Αιτωλοακαρνάνας εκπρόσωπος Τύπου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Αθήνα

Την παραίτησή του από τα καθήκοντά του, ως εκπροσώπου Τύπου τού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Αθήνα, υπέβαλλε ο Αιτωλοακαρνάνας δημοσιογράφος Γιώργος Βασιλείου.

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Βασιλείου για δέκα ολόκληρα χρόνια υπηρέτησε ως εκπρόσωπος Τύπου του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου στην Αθήνα. Τόσον όμως οι αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις όσον και οι επαγγελματικές – ως γνωστόν είναι Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος – αλλά και η ενασχόλησή του με τα κοινά, δεν του επιτρέπουν να απασχολείται πλέονκαι στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Να θυμίσουμε ότι στις τελευταίες εθνικές Εκλογές ο κ. Βασιλείουήταν υποψήφιος Βουλευτής με τον συνδυασμό του ΣΥΡΙΖΑ στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή παραίτησης του κ. Βασιλείου:

Πρός

τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατριάρχη

Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον Γ΄

εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν Ἱερουσαλήμ.

Ἀθῆναι, 22 Μαΐου 2018

Διά τῶν Θεοπειθῶν εὐχῶν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος συνεπληρώθησαν πρότριτα αἰσίως δέκα συναπτά ἔτη ὁλοπροθύμου διακονίας τῆς ἐλαχιστότητός μου ὡς Ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ καθ’ Ὑμᾶς Σεπτοῦ καί Παλαιφάτου Πατριαρχικοῦ Θρόνου ἐν Ἀθήναις. Κατ’ αὐτήν ἔλαβον προσωπικήν πείρα τῆς ἀγαπώσης Πατριαρχικῆς Ὑμῶν καρδίας καί τῆς ἐναγωνίου μερίμνης διά τούς ἐγγύς καί τούς μακράν. Ὁμολογῶ τήν εὐεργεσίαν ὡς καί τά πολύτιμα ἅπερ ἔλαβον μαθήματα ὑπομονῆς, πραότητος, ἀλλά καί μαχητικότητος καί ὑπερασπίσεως τῶν δικαίων τοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς την Ἁγίαν Γῆν. Πάντα ταῦτα ὡς πολύτιμα ἀποκτήματα τῆς ἀείποτε ἀφοσιωμένης εἰς Ὑμᾶς καρδίας μου θέλω διαφυλάξει ὡς θησαυρόν ἀτίμητον καί ἀψευδῆν ἐμπειρίαν οὐσιαστικῆς Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος.

Ἤδη σήμερον εὑρίσκομαι μετά λύπης μου μεγάλης εἰς τήν δυσάρεστον θέσιν ἵνα ὁμολογήσω ὅτι αἱ πολυσχιδεῖς καί ὁσημέραι διογκούμεναι ὑποχρεώσεις μου ἐν Ἀθήναις, τόσον παρά τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅσον καί πρός τήν οἰκογένειάν μου, ἀλλά καί ἡ διά τῶν μικρῶν μου δυνάμεων ἐνασχόλησις μετά τῶν κοινῶν, δέν μοῦ ἀφήνουν χρονικά περιθώρια ἱκανά ὑπευθύνου ἀνταποκρίσεως εἰς τά ὑψηλά καί μή ἐπιδεχόμενα ἀστοχιῶν καθήκοντα, ἅπερ ἡ Θεοτίμητος Ὑμετέρα Μακαριότης ἐνεπιστεύθη μοι. Διά τοῦτο καί υἱικῶς ὑποβάλλω τήν παράκλησιν ὅπως ἀπαλλάξητέ με τῶν καθηκόντων μου ὡς Ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ καθ’ Ὑμᾶς Σεπτοῦ καί Παλαιφάτου Πατριαρχικοῦ Θρόνου ἐν Ἀθήναις.

Δράττομαι τῆς εὐκαιρίας ἵνα ἐκφράσωεὐγνωμόνους τάς υἱικάς μου εὐχαριστίας καί πρόςτόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καιπάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον Β΄, ὅστις καθἅπαντα ταῦτα τά ἔτη μέ ἐστήριξεν πολυτίμως εἰς τάπρός Ὑμᾶς καθήκοντα, ἐν ἀγάπῃ ὁλόψυχον καί ἐνσυναντιλήψει πρός ἐπιστηριγμόν τοῦ καθὑμᾶςΠαλαιφάτου καί μοναδικῆς σημασίας διά τήν ὑποὐρανόν Ὀρθοδοξίαν Πατριαρχείου ὑπομένοντοςμακροθύμως τάς ἑκάστοτε δοκιμασίας, στοιχοῦντοςτῷ παραδείγματι τοῦ ἀνεξικάκου Κυρίου ἡμῶνἸησοῦ Χριστοῦ καί ἐργαζομένου ὅπως διαλάμψῃ εἰρήνη τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ καί ἐπιστρέψωσιν οἱπεπλανημένοι εἰς ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας διά τῆςἀπείρου Χάριτος καί τοῦ ἐλέους Αὐτοῦ.

Ἐπί δέ τούτοις, ἐκφράζων καί αὖθις εὐγνωμόνους τάς εὐχαριστίας διά τήν ἄχρι τοῦδε συνεργασίαν καί τήν πατρικήν κατανόησιν, διατελῶ

Γεώργιος Ι. Βασιλείου

 

Related Articles

Close
Close