ΑΠΟΨΕΙΣ

Η φύση σε χρειάζεται τώρα! Όχι στο ξήλωμα των περιοχών “ΝATURA”

του Κώστα Σακαρέλου

Το «Natura 2000» (“Φύση 2000”) ιδρύθηκε το 1992 και είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας των ειδών και των ενδιαιτημάτων τους.

Το Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο «Natura 2000» είναι ένα δίκτυο ζωνών προστασίας της φύσης που εκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη µμακροπρόθεσμη διατήρηση των πιο πολύτιμων και των πλέον απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων της σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:• τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas – SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» και• τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sitesof Community Importance – SCI), όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπωνκαι τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Από κοινού αυτές οι ζώνες δημιουργούν τις περιοχές του δικτύου “Φύση 2000”.

Με βάση την οδηγία, κάθε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να καταρτίσει μία λίστα με τις καλύτερες περιοχές οι οποίες περιέχουν είδη που περιλαμβάνονται στις δύο οδηγίες. Έπειτα η λίστα πρέπει να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία, μετά από τον έλεγχο και την διαδικασία επιλογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εντάσσει τις συγκεκριμένες περιοχές στο δίκτυο.

Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ)» (Special Areas of Conservation – SAC)» το αργότερο μέσα σε μια εξαετία και να καθορίσουν τις προτεραιότητες για τη διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος εντός αυτών.

Σημειωτέον, ότι οι περιοχές του «Natura 2000» δεν προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για φυσικά πάρκα, στα οποία απαγορεύεται κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι το δίκτυο δύναται να συνυπάρξει με την οικονομική πρόοδο. Κατά συνέπεια, δραστηριότητες όπως η γεωργία, το κυνήγι ή ο τουρισμός, μπορούν να λαμβάνουν χώρα εντός των ορίων του «Natura», αλλά στο μέτρο που δεν θίγουν τις ανάγκες διατήρησης της φύσης.

H εφαρμογή του «Natura 2000» στην Ελλάδα

Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 241 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ). Ο κατάλογος των Ελληνικών Ζωνών Ειδικής Προστασίας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1495/Β/06.09.2010, ως παράρτημα στη νέα ενσωμάτωση της Οδηγίας 79/4009/ΕΟΚ (η οποία κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ).

239 Ελληνικοί Τόποι Κοινοτικής Σημασίας χαρακτηρίστηκαν ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης με το Ν3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011).

Η Βαράσοβα ανήκει στο Δίκτυο «Νατούρα 2000» με κωδικό GR 2310005.

Διάβασα πρόσφατα στην ιστοσελίδα της οικολογικής οργάνωσης WWF Greece, ότι με νομοσχέδιο που βρίσκεται τώρα στη Βουλή, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ξηλώνει σταδιακά την προστασία των περιοχών «Natura 2000». 

Με μία καταστροφική ρύθμιση για το περιβάλλον, προφανώς φανερά αντίθετη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ακυρώνει τον ίδιο τον σκοπό της προστασίας των περιοχών Natura. Ζώνες προστασίας ξηλώνονται και απομονώνονται περιοχές, όχι για να προστατευτούν οι σημαντικοί οικότοποι και τα είδη που ζουν εκεί, αλλά για να αναπτυχθούν επενδυτικά έργα μέσα σε αυτές. Για άλλη μια φορά, ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να υποβαθμίσει τη ζωοδότρα φύση, που αποτελεί τη μοναδική ελπίδα της επιβίωσης του ανθρώπινου γένουςστη γη. 

«Η φύση σε χρειάζεται τώρα!» φωνάζει το wwf.gr και προτρέπει όλους μας να συμμετάσχουμε σε ηλεκτρονική διαμαρτυρία. Οι υπογραφές θα αποσταλούν σε όλους τους βουλευτές, μια μέρα πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου, σε μια ύστατη προσπάθεια απόσυρσης του άρθρου 219 του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή στις 23 Φεβρουαρίου και που:• Κατακερματίζει τις περιοχές προστασίας και απομονώνει τμήματά τους με βάση αόριστα επενδυτικά κριτήρια και όχι την περιβαλλοντική τους σημασία.• Αγνοεί την πρόσφατη καταδικαστική για τη χώρα μας απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη συμμόρφωση με την οδηγία για τους οικοτόπους.• Προσπαθεί να παρακάμψει τα αιτήματα της Κομισιόν για εξηγήσεις σχετικά με τη μη εφαρμογή σημαντικών νομικών υποχρεώσεων για την αποτροπή υποβάθμισης των περιοχών Natura.• Υποσκάπτει τις προοπτικές της χώρας για βιώσιμη ανάπτυξη.

Τη στιγμή που η πανδημία έχει αναδείξει, με τον πλέον δραματικό τρόπο, την άρρηκτη σχέση ανάμεσα στηνυγεία των ανθρώπων και στο φυσικό περιβάλλον, η υποβάθμιση των προστατευόμενων περιοχών είναι, το λιγότερο, μία λάθος επιλογή!

Την απόσυρση του άρθρου 219 του νομοσχεδίου “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές”, ζητούν, μεταξύ των άλλων, και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ΑΝΙΜΑ, Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, MΟm και WWF Ελλάς.

Κι επειδή πολλά νέα νομοσχέδια ψηφίζονται εν μέσω καραντίνας και, υπό τη σκιά των μεγάλων σκανδάλων κακοποίησης που κατακλύζουν τα ΜΜΕ, δεν μαθαίνονται ποτέ, θα ήταν χρήσιμο για μια πιο υγιή κοινωνία να ψάχνουμε και να διαβάζουμε τα νομοσχέδια και ό,τι άλλο «περνάει» από τη Βουλή και μας αφορά. 

Πρώτη είδηση εδώ κι ένα χρόνο είναι η πανδημία του κορωνοϊού, μαθαίνουμε καθημερινά με περισσό στόμφο και τρόμο πόσοι αρρώστησαν και πόσοι πέθαναν από αυτή, αλλά φυσικά δεν γνωρίζουμε το νομικό πλαίσιο γύρω από τη διαχείρισή της ούτε τους νόμους που ψηφίζονται για τη μετά τον κορονοϊό εποχή.

Όπως και να έχει, η Βαράσοβα βρίσκεται σε περιοχήNatura και αξίζει να διαβάσουμε στην ιστοσελίδαwwf.gr ή και σε άλλες ενημερωτικές σελίδες τις λεπτομέρειες του επίμαχου άρθρου 219 που θα ψηφιστείκαι, αφού ενημερωθούμε, να ψηφίσουμε για την κατάργησή του, παίρνοντας τη θέση του ενεργού πολίτη κι όχι του παρατηρητή.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button